Produktai

ASEPTOSUPRA - šarminis ploviklis pieno linijoms

Skystas šarminis dezinfekuojantis ploviklis, skirtas fermoms, gėrimų ir maisto pramonei. Maisto srities biocidinis dezinfekantas.

Pakuočių dydžiai

Pakuotė Prekės kodas
24 kg 4131817811
250 kg 2331610(08)

Aprašymas

Tik profesionaliesiems naudotojams. Skirtas plauti ir dezinfekuoti melžimo jrangą ir pieno talpyklas. Negali tiesiogiai liestis su maistu ir pašarais.

Sudėtis ir priedai

Sudėtis

Skystis

Veiklioji medziaga natrio hipochloritas, CAS Nr. 7681-52-9, EB Nr. 231-668-3, aktyviojo chloro 8,3%.

Sudetyje yra natrio hidroksido, <10,0 %, natrio metasilikato.

Vartojimas, laikymas ir įspėjimai

Vartojimas

Dėmesio!

Profesionalieji naudotojai privalo taikyti etiketeje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.

Naudojimas

Talpyklas ir įrenginius prieš dezinfekavimą nuplauti vandeniu.

Naudojami 0,5-0,7 % (50-70 ml/10 l vandens) koncentracijos, 40-50 °C temperatūros darbiniai tirpalai. Ekspozicijos laikas ne trumpiau kaip 10 min.

Po ekspozicijos gerai nuskalauti geriamuoju vandeniu.

Rekomendacijas del naudojimo būdų, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas, teikia vadybininkai­ konsultantai.

Įspėjimai

Atsargumo priemones

Laikyti pašaliniams neprieinamoje vietoje, sandariai uždarytoje originalioje gamintojo pakuoteje,

-10 - +35 ° C temperaturoje.

Nemaišyti su kitomis cheminėmis priemonėmis.

Abejojant, kad biocidinis produktas gali gadinti paviršius, visada išbandyti ant nedidelio ploto.

Pavojinga

Smarkiai nudegina odą ir pazeidžia akis. Labai toksiška vandens organizmams

Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Kontaktuodama su rilgštimis isskiria toksiskas dujas.

Saugoti, kad nepatektų i aplinką.

Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu.

PATEKUS l AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius

lešius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis Nedelsiant skambinti i APSINUODIJIMlŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURUI / kreiptis į gydytoją.